SSIP TSU อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม

อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม : มุ่งเน้นการบ่มเพาะ ถ่ายทอดองค์ความรู้และงานวิจัย ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม สู่สังคมผู้ประกอบการเพื่อรับใช้สังคม

Activities

News, Update

Awards and Achievements